top of page

הוראות מיוחדות בנוגע לנגישות אדם עם מוגבלות:
26. א. מחזיק בריכה אחראי לכך שבבריכת השחיה יתקיימו הוראות תקנות התכנון והבניה, ובפרט הוראות חלק ח' בתוספת השניה
         לתקנות האמורות בכל הנוגע להתקנת סידורים מיוחדים לנכים בבנין ציבורי.

     ב. לאדם עם מוגבלות, לרבות כשהוא נע בכסא גלגלים, תהיה נגישות מהחניה של אתר בריכת שחיה וממדרגה סמוכה לאתר
         כאמור, עד לתוך המים של בריכת השחיה העיקרית שבאתר כאמור.

הורדת תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 

אמנת השירות של חברת מדיסקאן למנופים לבני אדם:
* עבודות התכנון, ההרכבה, והבדיקות יתבצעו עפ"י כללי הבטיחות של היצרן ושל התקנים הבינ"ל.
* כל עבודות התכנון, ההרכבה והבדיקות יתצבעו ע"י צוות טכני הנדסי מורשה ומוסמך ע"י היצרן.

* כל עבודות התכנון, ההרכבה והבדיקות יתבצעו בפיקוח ואחריות מהנדס מוסמך ומיומן בתחום.

* כל מערכות המנופים מאושרות ע"י בוחן מוסמך מטעם משרד העבודה, בטרם מסירתם למזמין וכן כל 12 חודשים לפי חוק הבטיחות 
  בישראל והוראות היצרן. 

* מובטח מתן שירות 24 שעות ביממה, הצטיידות של מלאי חלקי חילוף וצוות של לפחות שלושה טכנאים עם רכב צמוד וטלפון נייד.

* אספקת חלקים ותת מערכות חילופיים ללא תשלום עד לתיקון על מנת למנוע השבתת המערכת.

* יעוץ, הדגמה והתאמת הצרכים לבריכות שחיה ללא תשלום או התחייבות.

* ימי עיון, עדכון וחידושים לקבוצות מקצועיות.

* הדרכות חוזרות לצוות התפעולי של כל בריכה ולצוות הטכני.

* הנפקת חומר מקצועי טכני הנדסי בעברית לתפעול ואחזקה נאותים.

* מחירים העומדים בסטנדרט השוק ובתנאי אשראי נוחים.

bottom of page