top of page

חוק עבודת נוער:
להלן פרסום של מדינת ישראל - משרד העבודה והרווחה, האגף לאכיפת חוקי עבודה

גיל ההעסקה:
גיל ההעסק מינימלי 15 שנים. בחופשות 14 שנים.
בהופעות ובפרסומות ניתן להעסיק ילדים שטרם מלאו להם 15 שנים עפ"י היתר מיוחד (ראה פרסום נפרד בנושא באתר משרד העבודה).

פנקס עבודה ובדיקות רפואיות:
א. לא יועסק נער אלא אם נבדק בדיקה רפואית ורופא המשפחה שבדק אותו נתן אישור רפואי לעבודתו. בעבודות מסוימות, יש צורך
    לקבל גם אישור רופא תעסוקתי בטרם העסקת הנוער.
ב. לא יועסק נער אלא אם קיים פנקס עבודה שהוצא על שמו ע"י שירות התעסוקה לנוער במקום מגוריו. פנקס העבודה חייב להימצא
    במקום עבודת הנער.
שעות עבודה ומנוחה:
א. לא יועבד נער במנוחה השבועית. המנוחה השבועית של נער היא לפחות 36 שעות רצופות ותכלול:
    1. לגבי נער יהודי - את יום השבה.

    2. לגבי נער שאינו יהודי - את יום השבת או את יום ראשון או את יום שישי בשבוע - הכל לפי המקובל עליו כיום המנוחה השבועית
        שלו.

ב. אין להעביד נער יותר מ-8 שעות ליום ו-40 שעות לשבוע. במידה ובמקום העבודה מונהג שבוע עבודה מקוצר, אין להעביד נער יותר
    מ-9 שעות ליום ו-40 שעות לשבוע.

ג. אין להעביד נער מתחת לגיל 16 או צעיר מעל גיל 16 שחוק חינוך חובה חל עליו (שלא סיים כיתה י') בלילה, בשעות שבין 20:00
   ל-8:00 ואין להעביד צעיר בגילאים 16-18 בלילה בפרק הזמן שבין 22:00 ל-6:00.

ד. במידה ויש צורך בהעסקת נוער בשעות שמעבר לשעות הנ"ל, ניתן לפנות לאגף פיקוח על העבודה בטלפון 02-6662808 ותיבחן
   האפשרות למתן היר העסקה לשעות מאוחרות.

ה. ביום עבודה של 6 שעות לפחות, תינתן לנער הפסקה של 45 דקות, מהן 30 דקות ברצף.

שכר עבודה:

להלן קישור לאתר מעודכן בו מופיע שכר המינימום המקובל במשק.
http://www.hilan.co.il/calc/MinimumWageCalculator.aspx

עבירות ועונשים:
המעסיק נער בניגוד להוראות החוק צפוי לקנס מנהלי שגובהו בין 1,500 ש"ח ל-5,000 ש"ח בהתאם לסוג העבירה כקבוע בתקנות העבירות המנהליות (קנס מינהלי - עבודת הנוער) התשס"ב 2002.

כמו כן, עפ"י החוק ניתן להגיש כתב אישום.

הרשעה בגין עבירה על החוק דינה מאסר או קנס כספי.

 

בברכה האגף לאכיפת חוקי העבודה

 

קישור לאתר ארגון המצילים:

http://www.matzil.co.il/

bottom of page