top of page

טיפול באירוע חומרים מסוכנים:
1. יש להכין נוהל חירום ולפעול לפיו בטיפול באירועי חומרים מסוכנים.

2. לא תפעל בריכה שיש בה רעלים אלא אם כן יוקם ויתורגל צוות חירום לטיפול באירועי חמ"ס.

3. יש לדווח לא יאוחר מ-15 דקות מתחילת האירוע למרכז המידע של המשרד לאיכות הסביבה (מוקד הסביבה 08-9253321) ולגופי
   החירום שברשימת נוהל החירום.

4. בריכה ובה רעלים תופעל רק אם מוחזק בה ציוד לטיפול באירוע חמ"ס כפי שיפורט להלן:
   * לפחות שתי ערכות מנ"פ (מערכת נשימה פתוחה) עם גליל אוויר חילופי מלא לכל אחד מהם. טיפול באירוע או כניסה לחדר הכלור
     באירוע תיעשה רק באמצעות מערכות אלה.

   * שתי מסיכות גז פנורמיות עם 4 מסננים אוניברסליים בני תוקף. המסיכות והמסננים ישמשו למילוט בלבד ובשום פנים לא לטיפול
     באירוע או לכניסה לחדר הכלור באירוע.

   * שני פנסים ושתי מערכות סוללות חילופיות.

   * שני בקבוקי חומר לאיתור דליפות (כגון מי סבון) רצוי בשפריצר.

5. הציוד ישמר בארון סגור והארון יסומן באופן ברור ובולט.

6. הארון ימוקם כך שהציוד יהיה זמין להתמגנות בטוחה בעת אירוע.

7. בציוד בארון החירום יעשה שימוש רק בעת האירוע.

8. הציוד יוחזק כך שיהיה תקין ומוכן לשימוש. אין לשים בארון ציוד פגום או שאינו מוכן לשימוש (כגון גלילי אוויר לא מלאים).

9. כל הציוד בארון יהיה בר תוקף. אין לאכסן בארון ציוד שתוקפו פג. הציוד בארון החירום יתוחזק לפי הוראות היצרן.

10. על הארון ובתוכו תהיה רשימת ציוד שתכלול תאריכי תקפות לכל אחד מהפריטים (כולל חליפות, מסיכות, מערכות נשימה, מגפיים
     וכפפות), תאריכי טיפולים בעבר ותאריך טיפול קרוב.

11. במקרה שהעסק בחר לנעול את הארון, תהיה עליו רשימת נושאי מפתחות ורשימת מפתחות נייחים. מפתחות יוחזקו לפחות אצל
     מנהל הבריכה, ראש צוות החירום ובמשרדי הבריכה.

12. בצוות החירום יהיה לפחות עובד אחד שסיים בהצלחה קורס מפעילי בריכות.

13. רשימת צוות החירום - שמות, כתובות ואמצעי קשר תוצג במשרד הבריכה על ארון החירום ועל דלת אזור אחסון הרעלים.

14. צוות החירום יתורגל פעמיים בשנה. אחד מן התרגולים יבוצע לפני תחילת עונת הרחצה.

15. יש לדווח על התרגולים למשרד איכות הסביבה וליחידה המקומית לאיכות הסביבה.

bottom of page