top of page

ניתוחי אירועי הרעלות כלור בבריכות שחיה:
היווצרות אוויר במערכת:
בעת עבודת משאבות הסחרור שורר במערכת לחץ מסוים. במצב כזה, יש למים כושר מוגבר של המסת אוויר. עם הפסקת פעולת המשאבות עקב הפסקה בזרם החשמל או מסיבה אחרת, לחץ המים בקו הסחרור יוצר לחץ אטמוספרי (הלחץ תלוי במצב הצינור). בועות האוויר מצטברות בנקודות בולטות, כמו למשל  ליד שסתום לשחרור האוויר (אם יש). במידה והשסתום אינו פועל או לא קיים, האוויר שבינתיים הפך לבועה גדולה אינו מתמוסס במים אלא נסחף עם הזרימה.

 

מרכז מידע לבטיחות וגיהות:
המוסד לבטיחות וגיהות.
שירותי המרכז ניתנים ללא תשלום. על מנת לקבלם על הפונה לנסח את שאלתו בכתב ולהפנותה לכתובת הבאה:
רח' מאז"ה 22, ת.ד. 1122 ת"א 61010
טלפון: 03-5266455    פקס: 03-5266456
מייל: INFO@OSH.ORG.IL
כתובת אינטרנט: WWW.OSH.ORG.IL

 תפקידי הדרג הניהולי במפעל ליישום הבטיחות והגיהות:
1. המנהל:
    כל עובד בחברה המבצע עבודה באמצעות צוות עובדים עליהם הוא ממונה בתוקף תפקידו (מינוי בכתב מהמעביד), במובן החוק
    נחשב המנהל כנציגו של המעביד שהטיל עליו לנהל את העבודה בשמו.
2. הוראות בטיחות - נהלים (אחריות וביצוע ע"י המנהל):
    הוראות כתובות שפורסמו ע"י החברה או אחת מיחידותיה והתייחסות לכללי הבטיחות והגיהות ע"י העובדים במשך השעות בהן
    נמצא העובד בשטח החברה או בתפקיד מחוץ לשטח החברה.
    א. המנהל אחראי להביא לידיעת עובדי יחידתו את הוראות הבטיחות הנוגעות לעבודתם והחתמתם על טופס המאשר שקראו והבינו
        את הוראות הבטיחות והגיהות.
   ב. המנהל אחראי ליזום הוראות בטיחות מיוחדות ליחידתו.
   ג. המנהל אחראי אישית ליישום הוראות הבטיחות הנוגעות ליחידתו, לעדכנן ולפעול לעדכון הוראות המחייבות עדכון.
   ד. המנהל יודיע לממונה על הבטיחות על סוגי עבודות ביחידתו שלגביהן אין הוראות בטיחות.
   ה. המנהל יסייע לממונה על הבטיחות בכל הקשור לעריכה וליישום של הוראות הבטיחות ותכנית הבטיחות.
3. קיום תנאי הבטיחות:
   א. המנהל יוודא כי ביחידתו קיימים תנאי בטיחות וגיהות כנדרש בהוראות הבטיחות (נהלים).

   ב. המנהל יוודא כי למכונות ולכלים בתחום היחידה יש אמצעי מיגון מתאימים, תקינים ושמישים.
   ג. המנהל יוודא שכל עובד בתחום יחידתו משתמש בציוד מגן אישי כנדרש לעיסוקו וכי הציוד תקין, נקי ושמיש.
   ד. המנהל יוודא כי נעשה ניטור סביבתי הנדרש לפי הסיכונים במחלקה ונקבעו העובדים החייבים בדיקות רפואיות. 
4. בטיחות העובדים:
   א. המנהל יוודא כי הוראות הבטיחות הנוגעות ליחידתו מבוצעות ע"י העובדים ויפקח מדי יום ביומו כי פעולות העובדים נעשות
       בהתאם להוראות הבטיחות.
   ב. המנהל ידריך כל עובד חדש לפני תחילת עבודתו ביחידה בנוגע לתנאי הבטיחות והגיהות ועל הוראות הבטיחות הכלליות
       והייעודיות של היחידה. המנהל יוודא כי העובד יודע ומכיר את הוראות הבטיחות.
   ג. המנהל יתדרך את העובד בעת העברה מסוג עבודה אחד למשנהו בהוראות הבטיחות הנוגעות לסוג העבודה החדש.
   ד. המנהל יוודא שעובד לא יורשה לעבוד על מתקנים או מכונות בתחום יחידתו אלא אם כן הוסמך העובד לכך.
   ה. המנהל יקפיד שהעובדים עוברים בדיקות רפואיות בהתאם לקביעת התקנות והרופא התעסוקתי.
   ו. המנהל ישמש דוגמא אישית לעובדים הכפופים לו ויקפיד על עצמו בכל הנושאים הקשורים לבטיחות וגיהות.

5. פרסים וענישה:
   א. המנהל ימליץ להנהלת המפעל:
       1. קביעת נהלים לתחרויות בנושא בטיחות וגיהות בין המחלקות ובין העובדים וחלוקת פרסים לעובדים המצטיינים.
       2. הענשת עובדים או מנהלים המפרים את כללי הבטיחות (באמצעות וועדת בטיחות).

פעולותיו של מנהל ליישום הבטיחות והגיהות:
1. לאתר במפעל/ים מפגעי בטיחות וגיהות ולהודיע עליהם למעבידו.
2. לוודא קיום התקני בטיחות וגיהות נאותים במפעל/ים.
3. לדרוש הנהגת סדרי בטיחות וגיהות נאותים במפעל/ים, בתהליכי עבודה, במתקנים, במבנים, בציוד ובחומרים ובכל שינוי בהם.
4. לפעול לקיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) התשמ"ד 1984 ולהכנת תכנית להדרכת
    עובדים.
5. לוודא הכנת תכנית בטיחות ועדכונה כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית בטיחות) התשמ"ד 1984.
6. לוודא ביצוע הואות תכנית בטיחות שהוכנה במפעל/ים והכללת דרישות בטיחות וגיהות בהוראות עדכניות לשימוש, הפעלה, תחזוקה,
    אחסון בטוח של ציוד, של חומרים ושל תהליכי עבודה במפעל/ים.
7. לברר סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות עבודה ומחלות מקצוע במגמה להפיק לקחים, לוודא הדרכת העובדים באשר לנסיבות
   התאונה ומחלות המקצוע והסברת הלקחים שהופקו.

8. לרכז את כל המידע והתיעוד הקשור בתאונות עבודה ובמחלות המקצוע שאירעו במפעל/ים.

9. להכין או לבקש הוראות בטיחות וגיהות ותמצית בכתב של המידע על הסיכונים בעבודה, פרסומן ועדכונן, להשגיח על ביצוע הוראות
   בטיחות וגיהות ולדווח למעביד על כל מקרה של הפרתן.
10. לוודא סימון חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים והתקנת שילוט הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי.
11. לוודא ביצוע ביקורת ומעקב על המצב התקין של התקני בטיחות וגיהות, ציוד מגן אישי, כלי עבודה ושל ציוד החייב בבדיקות
     תקופתיות עפ"י דין עפ"י הוראות היצרן ולפי כללי מקצוע מקובלים.
12. לוודא קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדים במפעל/ים החשופים לגורמים שלגביהם קיימת דרישה לעריכת בדיקות אלה.
13. לוודא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות ע"י מעבדות מוסמכות כאשר קיימת בדיקה כאמור בחוק או בתקנות, לתעד את ממצאיהן
     של בדיקות כאמור ולהביא לידיעת המעביד והעובדים את השלכותיהן והאצעים שיש לנקוט.
14. לקבוע/לוודא הסדרים שיבטיחו תנאי בטיחות וגיהות נאותים בהעסקתם של קבלני חוץ.
15. לשתף פעולה עם וודעת הבטיחות המפעלית ולמסור לה את כל המידע הנדרש לפעילות השוטפת.
16. להורות או לבקש הפסקת עבודה כאשר נשקפת סכנה מיידית לחייו או לבריאותו של עובד ולדווח על כך מיד למעביד או לנציגו
     במקום העבודה.
17. לוודא קיום תכנית ושגרת תרגילים למצבי חירום.

bottom of page