top of page

תקנות לגבי הבריכות הטיפוליות - מתוך קובץ התקנות החדשות:
סעיף 29 א'
על אף האמור בתקנה 11 (א), לעניין בריכה טיפולית ששטחה לא עולה על 200 מ"ר ועומקה לא עולה על 1.40 מטר, יכול שיחול אחד מאלה, לפי בחירת מחזיק הבריכה:
(1) מספר המטפלים בבריכה שווה למספר המטופלים, אחד לפחות מהמטפלים הוא מגיש ע"ר, ואדם נוסף מצוי באתר בריכת השחיה
     להזעקת עזרה.
(2) לקבוצה שבה עד 8 מטופלים, צמוד לכל מטופל מטפל מלווה שמלאו לו 16 שנה וכן אחד שהוא מגיש ע"ר, ואדם נוסף שמצוי באתר
     בריכת השחיה להזעקת עזרה.
(3) לקבוצה שבה עד שני מטפלים ושני מטופלים - אחד לפחות מהמטפלים הוא מגיש ע"ר, ואדם נוסף מצוי באתר בריכת השחיה
     להזעקת עזרה.
סעיף 29 ב'
בתקנה זו, "שטח הבריכה הטיפולית" - לרבות בריכת שחיה שאינה טיפולית ששטחה הוקטן לצורך תקנה זו.

 

הגדרת בריכה טיפולית:
המאמר נכתב ע"י מר טוביה סטוצינר מבית "איזי שפירא" ברעננה. טל': 09-7701222, פקס: 09-7710465
מאגר מים בגודל 24 מ"ר
עומק גדול מ-70 ס"מ
בריכה מיוחדת (טיפולית) היא בריכה שהתקיימו בה התנאים הבאים:
- הבריכה נגישה לנכים כולל חניה לנכים.
- בבריכה יהיה טלפון זמין להזעקת עזרה.
- טמפרטורת המים בבריכה הטיפולית לא תפחת מ-31.5 מעלות צלזיוס.
- שטח פני המים שבעומק העולה על 70 ס"מ לא יפחת מ-24 מ"ר.
בבריכה יהיו:
א. שתי בורות ניקוז, או בבריכות ישנות בור ניקוז אחד המוגן מאפשרות של חסימה ע"י מתרחצים.
ב. תעלת גלישה או סקימרים. סקימר אחד לכל 18 מ"ר של פני הבריכה.
ג. כניסה למים: בבריכה הבנויה או ממוקמת מעל לקרקע, יש להתקין רמפה ברוחב של 110 ס"מ שתסתיים במשטח באורך 2 מטר
   ובהפרש גובה של עד 50 ס"מ מפני דופן הבריכה ותהיה מוגנת במעקה בכל הצד החיצוני או לחילופין מנוף להכנסת נכים למים.
   בבריכה יהיה סולם לירידה למים או מדרגות עם מעקה אחיזה.
ד. בבריכות שגודלן עד 30 מ"ר יהיה משטח מרוצף בשלושה צדדים של הבריכה. באזור הכניסה המשטח יהיה ברוחב של 180 ס"מ
    ובצידי הבריכה האחרים ברוחב של 120 ס"מ.
ה. בבריכות שגודלן עד 50 מ"ר יהיה משטח מרוצף ברוחב 140 ס"מ בכל היקף הבריכה, למעט אזור הכניסה לבריכה שיהיה ברוחב
    של 200 "מ.
ו. בבריכות שגודלן עד 210 מ"ר יהיה משטח מרוצף ברוחב של 200 ס"מ בכל היקף הבריכה.
ז. הבריכה תקבל אישור משרד הבריאות שיותאם לתקן בריכות טיפוליות.
ח. דרישות רישוי עסקים יותאמו לגודל המתקן.
כמות משמתשים:
כמות המשתמשים המירבית המותרת בבריכה:
בבריכה בשטח של עד 60 מ"ר, 3 מ"ר פני מים ליחידת טיפול (מטפל או מלווה בוגר ומטופל).
בבריכה בשטח העולה על 61 מ"ר, 3.5 מ"ר ליחידת טיפול.
המספר המירבי של המתרחצים יצוין ברשיון הבריכה. 
הגדרת תקן כח אדם העובד בבריכה:
מטפלים במים הידרותרפיסטים:
מי שהוסמך בעבר ע"י בית איזי שפירא, מכון וינגייט, סמינר הקיבוצים, מכללת אוהלו, קרולים ברמץ - מוכר כמטפל ע"י הארגון הישראלי להידרותרפיה.
החל מ-1.9.02 התנאי להסמכה יהיה קורס אשר החלק המעשי שלו מועבר ברובו ע"י מומחה להידרותרפיה, או ע"י גוף שהוכר ע"י הארגון הישראלי להידרותרפיה והיקף השעות של הקורס לא יפחת מ-220 שעות אקדמיות למעט קורס לפארארפואים שיהיה בהיקף של 100 שעות (מודל הפירמידה)?
 מציל:
בריכות שעומקן פחות מ-140 ס"מ ושטח פני המים שלהן עד 201 מ"ר, הממונה יהיה רשאי לפטור את הבריכה מהעסקת מציל (מאחר ובעומק זה מבוגר יכול לעמוד בבטחה) בתנאים הבאים:
1. כאשר מספר המטופלים במים שווה למספר המטפלים ולפחות אחד מהמטפלים הינו בעל הכשרה בהחייאה ברמה הנדרשת
    ממצילים ואדם נוסף נמצא בשטח הבריכוה או שיש כפתור להזעקת עזרה ליד המים. 
2. בפעילות קבוצתית של עד 8 מטופלים בקבוצה, כאשר לכל מטופל או ילד בקבוצה צמוד מבוגר כשיר (שאינו מדריך) ומדריך הקבוצה
   אינו צמוד לאף אחד מהמשתתפים. המדריך חייב לעבור הכשרה בע"ר והחייאה ברמה הנדרשת ממצילים. בתחום המתקן קיימת
   עמדת ע"ר הכוללת ציוד הנשמה וחמצן.
3. כאשר הפעילות המתקיימת בבריכה הינה פעילות להכשרת מדריכים או מטפלים.
מפעיל בריכה:
לפי תקנות משרד הבריאות - למעט: בבריכות שגודלן עד 50 מ"ר אפשר להסתפק בביקור יומי של מפעיל מוסמך, שיבדוק את המים וכיול המכשירים. מנהל הבריכה אחראי לבדיקות המים ולרישום הבדיקות בספר הבריכה.
מגיש ע"ר:
מי שעבר קורס ע"ר והחייאה הכוללים שימוש בחמצן, אמבו וסקשיין במקום ידוע ועובר רענון כל 3 שנים. 
 מציל בריכה טיפולית:
לבריכות שעומקן הינו פחות מ-140 ס"מ הועלה רעיון לקורס ע"ר הכולל שימוש באמבו וחמצן ברמה הנדרשת ממצילים ותוספת טכניקות להוצאת טובע מהבריכה, ללא צורך לעמוד בדרישות הזמנים והמרחקים הנדרשים ממצילים.

* גודל בריכה: בכל המקומות שמוזכר גודל בריכה הכוונה לשטח פני המים. 

 

הבריכה הטיפולית כמוקד פעילות במועדוני הספורט:
המאמר נכתב ע"י מר יצחק (פיצו) מור - מנהל חב' מורן לתכנון מתקני ספורט ונופש, מרצה בבי"ס למאמנים במכון וינגייטבנושא בריכות שחיה ומתקני ספורט, מתכנן ויועץ לבריכות טיפוליות בעלות צרכים מיוחדים. טל': 03-9617710
הבריכה הטיפולית הולכת ותופסת לעצמה מקום של כבוד במועדוני הספורט ולא רק כבריכה שיקומית לאוכלוסיה בעלת צרכים מיוחדים כפי שהיה מקובל עד לפני זמן לא רב.
הבריכה הטיפולית הפכה למוקד פעילות ואבן שואבת לאוכלוסיה המחפשת מענה לצרכיה שהם שיפור איכות החיים.
לחוגי הטיפול במים מגיעים כיום בני כל הגילאים אשר זיהו את האיכויות הקיימות בפעילות זו. לאט לאט כבשו חדרי הטיפול האלטרנטיבי את מקומם וניתן לקבל את השירותים במועדוני הספורט כמו חדרי הכושר אליהם נוהרים בהמוניהם מנויים רבים שהפכו את הפעילות לחלק בשגרת חייהם. כך צועדת בבטחה הבריכה הטיפולית אל מודעות האוכלוסיה.

במקום בו הוקמה בריכה טיפולית וקיימת מערכת הדרכה וטיפול, הפכה הבריכה ללהיט. חברי המועדונים המבוגרים מוצאים בפעילות בבריכה את התשובות ההולמות לצרכי הגוף הזקוק לשחרור, הרפיה, גמישות וחיזוק בתנאים ייחודיים.
המים מקלים על הפעילות ובניית בריכות מתאימות יוצרת תנאי פעילות בטוחים, כמו עומקים, מאחזים, ספסלי ישיבה, אזורי שכיבה, ירידה נוחה, פינות זרמים, בור עמוק לשחרור לחצים ועומסים לגב ועוד פתרונות ותשובות לצרכי הגוף, אותו אנו "סוחטים" במהלך יום העבודה הפיזי או לאחר ישיבה אין סופית אל מול המחשב.

הבריכה הטיפולית מהווה גם מקום אידיאלי ללימוד שחיה לגיל הרך. מים בטמפרטורה של 32 מעלות, עומקים ידידותיים ונוחים להורה או למדריך יכולת עמידה בטוחה בכל מקום. ילדים בעלי חולשות הזקוקים לחיזוקים, המים מהווים את אחד המקומות האידיאליים לטיפול. מיותר לציין כי אוכלוסיית הנכים מוצאת בריכה זו "ישועה" ויכולת להיות משולבת בפעילות של כל המשפחה, במועדון הנותן מגוון רחב של שירותים. בהקמת הבריכה הטיפולית כחלק ממועדון ספורט ש לתת את הדעת למספר נקודות נוספות אשר אינן נדרשות בתכנון הבריכה הרגילה - הקונבנציונלית.
בנית בריכה טיפולית מצריכה השקעת מחשבה רבה והכנת פרוגרמה (איפיון פיזי) בהתאם לאוכלוסיית היעד. יש לתת את הדעת ולהכיר את הצרכים הייחודיים ולעשות הכל כדי להקל על המשתמש בהגיעו למועדון. חשוב לזכור כי בנוסף לבריכה הטיפולית, רצוי לבנות חדרי טיפול אישיים וקבוצתיים ויש להתאים את מערכת השירותים לקבוצות הגיל השונות. אין לשכוח כמובן גם את הצד האסתטי. לכן, בבואנו להכין את הפרוגרמה והתכנית, ניתן מענה לצרכים ולמטרות כבר ממגרש החניה, דרך הכניסה למבואה, דלפק הקבלה, מערכת המלתחות, השירותים וחדרי הטיפול ועד הבריכה הטיפולית וחדר המנוחה.
מבנה הבריכה חייב להיות מטופל אקלימית ואקוסטית. יש לזכור את מגבלות התנועה ולתכנן מעברים נוחים וממוזגים. התנועה בין האזורים השונים תהיה מותאמת. יש לדאוג שסכימת התנועה ומערכת הקשרים בין הפונקציות השונות תהיה נכונה.

בהכנת הפרוגרמה נהוג בד"כ להתחשב במטופל ולשכוח את המטפל. עבודתו של המטפל ברוב שעות היום היא במים ולכן יש לדאוג לתנאים אופטימליים עבורו, מחדר ההלבשה אל חדר העבודה וחדר המנוחה. רצוי שיהיה קשר עין נוח בין הבריכה הטיפולית לחדר המטפלים.

בבריכה יש לתת את הדעת לכל פרט ופרט. גודלה כ-8/12 מטר ועומקה בין 1.20-1.40 מטר (ראוי לדיון נפרד) והיא כוללת את כל האביזרים והמכשור הנדרשים לשם הכנסת המטופל למים, מערך של מתקני עזר במקומות מיוחדים בבריכה כמו ג'קוזי, מיטת שכיבה, בריכת עומק ואזור רדוד המוגבה לילדים וכולל זרמי מים ואווויר המשמשים לטיפול.

הבריכה ההידרותרפית כמוקד בילוי לאוכלוסיה בריאה:
ניתן לנצל את הבריכה ההידרותראפית כמוקד בילוי לאוכלוסייה הבריאה, שהרי היכולת לתפעל את הבריכה במכפלת שעות מירבית, תקל על אחזקתו. בערב, או בשעות בהן לא מתקיימת פעילות טיפולית או פעילות חלקית, תפעל קבוצת שימוש נוספת לא טיפולית.
אין ספק כי ע"י הכנת פרוגרמה נכונה, ניתן לתכנן בריכה הידרותראפית שתעניק מגוון שירותים, הן לאוכלוסייה בעלת הצרכים המיוחדים והן לאוכלוסיה הבריאה.

 

המבנה:
הבריכה הטיפולית חייבת להיות מקורה ורצוי כי בצמוד לה יהיה חדר מנוחה לאחר השהייה במים החמים. שולי הבריכה (המשטח סביב המים) רצוי שיהיו רחבים. מומץ 4 מטר לפחות על מנת לאפשר תנועה חופשית ונוחה (לעיתים גם עם אמצעי עזר) וכן מקום לישיבה בשוליים. אם יבנו ספסלי ישיבה קבועים עם קרמיקה, רצוי להשאיר "מקומות" חניה לכסאות גלגלים לנכים ע"י יצירת הפרדה בין הספסלים. כמו כן יש לזכור את רוחב הפתחים לנוחיות המשתמשים.
בריכה טיפולית מחוממת יותר מבריכה רגילה. לכך יש לתת מענה בטיפול האלימי למנוע בעיות טפטוף. (הפרשי טמפ' גדולים חוץ פנים בחורף).

 

חומרי הגימור:
לא די בתכנון נכון של מיקום הבריכה ומערכות השירות, יש לתת את הדעת לחומרי הגמר שהינם בעלי חשיבות מירבית. מבין חומרי הגמר, הקרמיקה הינה המרכיב המרכזי בין חומרים אלה.
לקרמיקה סוגים רבים ושונים של אריחים, אלמנטים ופרטים. יש לבחור בקפידה רבה את סוג האריח או האלמנט והתאמתו. האריח נגד החלקה קיים בסוגים שונים. יש לזכור כי ככל שהאריח יותר NS נגד החלקה. התחזוקה והנקיון קשים ולכן יש לבחור גם את האריח וגם את הצבע תוך בחינת המטרה ומיקומו במבנה. ברצפות הבריכה, האריח נגד החלקה יהיה על כל השטח. במדרגות נדאג לאריחים מונעי החלקה בשפת המדרגה. נדאג לאריח בעל גוון כהה (תמרור אזהרה) כמו כל מדרך הרגל במעטפת באזור העמוק.

חשיבות רבה יש בחימום רצפת המעברים מהמלתחה לבריכה. יש לזכור זאת בעת בחירת האריחים, כמו החשיבות במערך הניקוזים סביב הבריכה, להם יש אלמנטים מיוחדים וכמובן מאחז היד ברום הבריכה ובקירות במקומות הנדרשים. על קירות מעטפת הבריכה (קירות במבנה הקירוי) יש לחפות עם קרמיקה חלקה הנוחה לתחזוקה. רצוי שחלונות או דלתות המבנה יהיו בזיגוג כפול (אך יש לזכור כי העלות היא גבוהה מאוד) למניעת אדים. בתקרת הבריכה יש לדאוג לחומרים מבודדים אך לא סופחי מים.

לסיכום:
בריכה טיפולית מהווה גם אטרקציה למשתמשים הרוצים לזכות ברגעי בילוי קצת שונים ובריכה זו מעניקה את ה'פאן'. בתכנון מועדוני ספורט חדשים או בשיפוץ, ראוי ונכון לשלב בריכה טיפולית המוסיפה פעילות ואיכות למועדון וגם מחוללת הכנסה.

bottom of page